โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

 

ปี พ.ศ.2566

ปี พ.ศ.2565

ปี พ.ศ.2564

ปี พ.ศ.2563

ปี พ.ศ.2562

ปี พ.ศ.2561

ปี พ.ศ.2560

ปี พ.ศ.2555

ปี พ.ศ.2551