Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตราสัญลักษณ์

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ตราประจำกระทรวงและความหมาย

พระประชาบดี
พระประชาบดี หมายถึง เทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นบุตรของพระพรหม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทพมเหศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ให้ การสงเคราะห์แก่ประชาชนเป็น "มนสาบุตร" หมายถึง พระพรหมนึกให้เกิดพระประบดีและบริวาร ซึ่งเป็นฤาษี 7ตน หรือสัปตฤาษี ได้รับมอบหมายจากพระพรหมให้มาสร้างมนุษย์ และสัตว์อื่นๆ เมื่อทรงสร้างเสร็จแล้ว ได้ถนอมเลี้ยงดูบุตรด้วยความเมตตากรุณา โดยไม่คำนึงผลตอบ แทนแม้แต่น้อย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้กำหนดให้มีเครื่องหมายประจำกระทรวง เป็นรูปวงกลมสาย โดยตรงกลางของวงกลมเป็นรูปพระประชาบดีประทับอยู่เหนือแท่น มีลายกนกเป็นภาพศีรษะฤาษี 7 ตน อยู่รอบวงกลมเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของทุกส่วนในสังคมเบื้องล่างมีอักษร "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "

ฤาษี 7 ตน หรือสัปตฤาษี ซึ่งนำมาบรรลุในเครื่องหมายด้วยนั้น มีความหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงทางสังคม 7 ประเภท คือ

    1. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน
    2. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบครัว
    3. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสตรี
    4. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการคนพิการและผู้สูงอายุ
    5. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและอื่น ๆ
    6. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย
    7. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการชุมชนและสังคม


ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ได้ประกาศเครื่องหมายราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546


Copyright © 2020 - 2023 qlink