Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วิธีการยื่นคำขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ

1. คุณสมบัติคนพิการที่ประสงค์จะยื่นคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ ดังนี้

  1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  2. มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญ
    ในการดำรงชีวิตได้ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
  3. ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการไม่สามารถดูแลคนพิการในขณะนั้นได้

2.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ

(1) บุคคลนั้น มีสภาพความพิการมากจนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง

(2) หากคนพิการไม่ได้ปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิต จะส่งผลอย่างมากต่อการดำรงชีวิต สุขภาพอนามัย ภาวะจิตใจ อารมณ์         พฤติกรรม สภาพความเป็นอยู่และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(3) การพิจารณาอนุมัติคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ ให้คำนึงถึงความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิต
     หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปอาจพิจารณาจาก
        ก. ระดับความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ตามแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของคนพิการ
            ในแบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ (ผช.1)
        ข. แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน ดัชนีบาร์เธล เอเดแอล ได้คะแนน ADL ต่ำกว่า XX คะแนน
        ค. ความสามารถของคนพิการในการอยู่คนเดียวตามลำพังและปลอดภัย

(4) กรณีคนพิการมีความต้องการในการมีผู้ช่วยคนพิการเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ให้หน่วยจัดบริการ พิจารณาจากความสามารถ
    ในการจัดบริการของผู้ช่วยคนพิการ

(5) กรณีคนพิการที่คนพิการไม่ได้รับการอนุมัติคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
     ของมนุษย์จังหวัด พิจารณาคำขอมีผู้ช่วยคนพิการได้

สถานที่ยื่นคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ

วิธีการยื่นคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยบริการในพื้นที่ดังต่อไปนี้

(1) ในกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่นหรือแจ้งต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
ประธานชุมชน องค์กรเอกชน หรือหน่วยบริการในพื้นที่ ตามที่อธิบดีหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศกำหนด

(2) ในจังหวัดอื่น
ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน องค์กรเอกชน หรือหน่วยบริการในพื้นที่ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

 

หลักฐานที่ใช้ยื่นคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ

คนพิการที่ประสงค์จะยื่นคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ จะต้องเตรียมหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยจัดบริการในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

(1) แบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ (แบบ ผช.1) จำนวน 1 ชุด

(2) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

(3) รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

 คู่มือจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ  ดาวน์โหลด

 

สถานการณ์การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์คู่มือบริการผู้ช่วยคนพิการ เอกสารและแบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 qlink