โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม AIC ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี

25-01-2565

พก. ประชุมหารือระบบติดตาม (Health Tracking) และประเมินสุขภาพคนพิการ

25-01-2565

พก. รับมอบบริจาคจากโรงเรียนสอนวาดไม่เหมือนแห่งประเทศไทย และผู้มีจิตกุศล สนับสนุนภารกิจด้านคนพิการ

25-01-2565

พม. ลงพื้นที่ชลบุรี เปิดโครงการสร้างโอกาสกลุ่มเปราะบาง

24-01-2565

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 1/65

24-01-2565

อธิบดี พก. เปิดโครงการการประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย ครั้งที่ 6 (Young ASEAN Leaders Policy Initiative - YALPI 2022

22-01-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม AIC ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี

25-01-2565

พก. ประชุมหารือระบบติดตาม (Health Tracking) และประเมินสุขภาพคนพิการ

25-01-2565

พก. รับมอบบริจาคจากโรงเรียนสอนวาดไม่เหมือนแห่งประเทศไทย และผู้มีจิตกุศล สนับสนุนภารกิจด้านคนพิการ

25-01-2565

พม. ลงพื้นที่ชลบุรี เปิดโครงการสร้างโอกาสกลุ่มเปราะบาง

24-01-2565

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 1/65

24-01-2565

อธิบดี พก. เปิดโครงการการประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย ครั้งที่ 6 (Young ASEAN Leaders Policy Initiative - YALPI 2022

22-01-2565
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการยื่นคำขอและการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบออนไลน์แบบ One Stop Services และการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านคนพิการ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบแม่ข่ายแบบคลาวน์ ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการยื่นคำขอและการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบออนไลน์แบบ One Stop Services และการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านคนพิการ
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบการยื่นคำขอและการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบออนไลน์แบบ One Stop Services และการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านคนพิการ
ราคากลางซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบการยื่นคำขอและการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบออนไลน์แบบ One Stop Services และการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านคนพิการ
ราคากลางจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2565
ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ราคากลางเช่าระบบแม่ข่ายแบบคลาวน์ ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕
ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ราคากลางงานจ้างผลิตเอกสารประกอบการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ new
ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ จากสำนักงานธนานุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประชาสัมพันธ์ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 64 – 5 ธ.ค. 64
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระมวยไทยชาย - หญิง new
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ new
ประชาสัมพันธ์เรื่องของขวัญปีใหม่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565 new
กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการ
ประชาสัมพันธ์จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการบ้าน ธอส - กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน ส่วนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2เรื่อง1.สภากาชาดไทยประชาสัมพันธ์เรื่องเชิญชวนท่านเช่าบูชาเหรียญและรูปหล่อพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ 2.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประชาสัมพันธ์เรื่อง ระบบบริหารจัดอุปกรณ์และเครื่องมือด้านICTสำหรับคนพิการ
ประกาศ รับสมัครทุน ก.พ. ปี 2565
แบบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคลระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง