โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. นำผลิตภัณฑ์ขนมปังและช็อคโกแลต จาก APCD ร่วมรายการสด "NBT มีคำตอบ" ช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขาย

20-03-2566

พก. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 7/2566

20-03-2566

พก. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 3/2566

20-03-2566

พก. ร่วมพิธี MOU ความร่วมมือแก้ไขปัญหาทางการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทย ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ไร้สิทธิ”

20-03-2566

พก. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2566

20-03-2566

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ครั้งที่ 3/2566

20-03-2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. นำผลิตภัณฑ์ขนมปังและช็อคโกแลต จาก APCD ร่วมรายการสด "NBT มีคำตอบ" ช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขาย

20-03-2566

พก. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 7/2566

20-03-2566

พก. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 3/2566

20-03-2566

พก. ร่วมพิธี MOU ความร่วมมือแก้ไขปัญหาทางการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทย ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ไร้สิทธิ”

20-03-2566

พก. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2566

20-03-2566

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ครั้งที่ 3/2566

20-03-2566
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง new
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารในการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ new
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (caregiver) และผ่านการอบรมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอ่างสำหรับล้างมือ และเดินท่อประปาอ่างล้างมือ สำหรับให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1 - 3 และการประชุมแลกเปลี่ยนการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของประชาชนและกลุ่มคนเปราะบางในชุมชน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566 new
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 3
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ครั้งที่ 2
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 2
ประกาศราคากลาง การติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ราคากลางการซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน พนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประกาศ กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๓๖ อัตรา
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์
มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชปถัมภ์ฯ รับสมัครงาน
ประกาศ กรมการขนส่งทางราง มีประความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัด ขร.
สภาวิศวกรแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ new
ประชาสัมพันธ์จำนวน 4 เรื่อง จาก 1.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2.กระทรวงการต่างประเทศ 3.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค new
ประชาสัมพันธ์จำนวน ๔ เรื่อง จาก ๑. คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๓. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ๔. คณะกรรมการสรรหาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเรื่องการพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564
สำนักงานสถิติแห่งชาติแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ จาก 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การสอบประเมินความรู้ฯ ล่ามภาษามือ ประจำปี 2566 เปิดรับสมัคร 7 - 24 มีนาคม 2566
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ จาก 1.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง จ.พะเยา 3. สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี 4. กรมศิลปากร
ประชาสัมพันธ์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กิจกรรม Socwork run@Rangsit
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ จาก 1. กรมทางหลวงชนบท 2.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3.องค์การสุรา
ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ new
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 13
การฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2566
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทำความเข้าใจในระบบ E-GP 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร รุ่นที่ 7
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 2