โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

  • คลิปวิดีโอ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ new
ร่างเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๘ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรมนิเทศ/ติดตามประเมินผลองค์กรด้านคนพิการตามระบบ coaching ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่อทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
ราคากลางซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 เดือน (เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานทำความสะอาด ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประชาสัมพันธ์ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 64 – 5 ธ.ค. 64 new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) new
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป new
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน ฝ่ายบริการการเงิน สำนักงานธนานุเคราะห์ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ระบบที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ วิธีการเข้าระบบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลาสอบ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง 1. เรื่อง ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค 2. เรื่องรับสมัครและการเสนอชื่อ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง จากสถาบันวิทยาลับชุมชน new
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง 1.สถาบันการศึกษาทางไกลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2.มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ขอประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ฯ 2. เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพม.ร่วมสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2564
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล
รับโอน รับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ new
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการทั่่วไป ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔"
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แทนตำแหน่งที่ว่าง