โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ล่ามภาษามือ

ระบบล่ามภาษามือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ล่ามภาษามือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

คู่มือล่ามภาษามือ 2562

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561

คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม (ภาษาไทย)

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดหน่วยบริการล่ามภาษามือขององค์กรด้านคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน พ.ศ.2561

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง