Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำถามที่พบบ่อย

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

  บริการทางการแพทย์ คือ การรักษาพยาบาล เพื่อแก้ไขความพิการหรือเพื่อปรับสภาพความพิการ กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการต่างๆ คำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ บริการทางการศึกษา คือ การเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเรียน คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด บริการทางอาชีพ คือ การจัดฝึกอาชีพและแนะนำการประกอบอาชีพ และให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ บริการทางสังคม คือ ให้คำปรึกษาแนะนำ บริการช่วยเหลือเด็กพิการ และครอบครัวคนพิการที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้กับคนพิการที่มีสภาพความพิการมากจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีฐานะ ยากจน ซึ่งบริการทางอาชีพและสังคม ติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการในสังกัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตทุกเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่คนพิการมีภูมิลำเนาอยู่

 • กรณีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการชำรุด/เสียหาย ควรทำอย่างไร
 • หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนคนพิการ มีอะไรบ้าง
 • การต่ออายุสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ ควรทำอย่างไร
 • หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ มีอะไรบ้าง
 • สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการคนพิการมีที่ไหนบ้าง
 • กรณีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐครอบคลุมผู้รับจ้างเหมาบริการ และลูกจ้างเงินนอกงบประมาณหรือไม่
 • ในกรณีประกาศรับสมัครตำแหน่งงานว่างโดยไม่ระบุคุณสมบัติ แต่คัดเลือกจากความสามารถของคนพิการ ว่าสามารถทำงานในตำแหน่งงานนั้นได้ ถือว่าทำถูกหรือไม่
 • สถานประกอบการมีลูกจ้างไม่ถึงเกณฑ์(ไม่ถึง ๑๐๐ คน)จะรับคนพิการจะได้รับส่วนลดหรือคุ้มครองตามกฎหมายอย่างไร
 • ลูกจ้างเป็นโปลิโอตั้งแต่เกิด สามารถทำงานได้ แต่มีอาการเดินไม่ปกติ ถือเป็นคนพิการหรือไม่
 • กรณีบริษัทที่ทำธุรกิจ Outsource ด้านแรงงานคือจัดส่งแรงงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนแรงงานเหล่านี้ถือเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการแห่งนั้น หรือเป็นลูกจ้างของบริษัท Outsource ๒. กรณี Subcontract
 • ดิฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กพิการ จึงอยากทราบว่าสิทธิประโยชน์ของผู้ดูแลคนพิการมีอะไรบ้างคะ
 • คนพิการที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการปรับสภาพบ้าน ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ พ.ศ.2552 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร