Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เครื่องช่วยความพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาค
กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น รถเข็นนั่งคนพิการ (Wheelchair) รถสามล้อโยกอุปกรณ์ช่วยเดินหรือไม้เท้า ที่นั่งสำหรับขับถ่าย เป็นต้น เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียน ข้าวสารอาหารแห้ง นมผงสำหรับเด็กพิการ และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ สำหรับคนพิการ