Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / แผนปฏิบัติราชการ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน”

2. พันธกิจ

2.1 ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง

2.2 ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม

2.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย

3. แผนปฏิบัติราชการ

3.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 พัฒนาการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบาย
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Development)

เป้าหมายที่ 1 : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแผนงาน นโยบาย การวิจัย นวัตกรรมด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูง

เป้าหมายที่ 2 : พัฒนากระบวนงานและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการ/กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ 2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

3.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม (Empowerment)

เป้าหมายที่ 1 : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม

เป้าหมายที่ 2 : คนพิการได้รับการคุ้มครองทางสังคมและมีความมั่นคงในชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรมหลัก ได้แก่

1) การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ

2) การคุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

3) การส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

4) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ

3.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็ง เป็นไปตามมาตรฐานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Participation)

เป้าหมายที่ 1 : องค์กรด้านคนพิการ และเครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพ และความเข้มแข็งเป็นสากลและทันสมัย

เป้าหมายที่ 2 : ภาคีเครือข่ายรับรู้การขับเคลื่อนงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย