Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP TOP NAVIGATION

วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP INTRO

DEP MAIN

 • วิสัยทัศน์  / พันธกิจ / แผนปฏิบัติราชการ

   สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

   

  1. วิสัยทัศน์

              “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียมทั่วถึง  และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน”

  1. พันธกิจ

          2.1 ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง

          2.2 ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม

          2.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย

   

  1. แผนปฏิบัติราชการ

          3.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 พัฒนาการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบาย
  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง (
  Development)

                เป้าหมายที่ 1 : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแผนงาน นโยบาย การวิจัย นวัตกรรมด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูง

                เป้าหมายที่ 2 : พัฒนากระบวนงานและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

                โครงการ/กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ 2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

   

  3.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวย
  ความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม (
  Empowerment)

         เป้าหมายที่ 1 : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ  สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม

         เป้ามหมายที่ 2 : คนพิการได้รับการคุ้มครองทางสังคมและมีความมั่นคงในชีวิตที่ดี

         โครงการ/กิจกรรมหลัก ได้แก่

  1) การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ               

  2) การคุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

  3) การส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

  4) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ

   

  3.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็ง เป็นไปตามมาตรฐานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Participation)

       เป้าหมายที่ 1 : องค์กรด้านคนพิการ และเครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพ และความเข้มแข็งเป็นสากลและทันสมัย

        เป้าหมายที่ 2 : ภาคีเครือข่ายรับรู้การขับเคลื่อนงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มมากขึ้น

       โครงการ/กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย

 


Copyright © 2020 - 2023 qlink