Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ร่างเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 2

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะรับฟังข้อเสนอแนะ หรือ คำวิจารณ์เป็น ลายลักษณ์อักษรถึงอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0 2354 3782 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 qlink