โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

ประชุมการอบรมให้ความรู้กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

05-07-2565

พก. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี

04-07-2565

พก. ผนึกกำลัง APCD หนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพคนพิการ เพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน

04-07-2565

พก. ร่วมพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้เป็นต้นแบบแห่งการให้

03-07-2565

พก. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

03-07-2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

01-07-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการอบรมให้ความรู้กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

05-07-2565

พก. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี

04-07-2565

พก. ผนึกกำลัง APCD หนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพคนพิการ เพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน

04-07-2565

พก. ร่วมพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้เป็นต้นแบบแห่งการให้

03-07-2565

พก. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

03-07-2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

01-07-2565
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2565 new
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ (One Stop Service) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multifunction กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ (One Stop Service) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 new
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ (One Stop Service) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล new
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ (One Stop Service) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล
ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปี ๒๕๖๕
ราคากลาง จ้างจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2565
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ราคากลางโครงการ We Can Do ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 2 เรื่อง new
ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 0201.3/ ว 12293 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม new
ประกาศรับสมัคร จำนวน 3 รายการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. , กรมอนามัยและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ new
ประกาศรับสมัคร จำนวน 2 รายการจาก สำนักงานธนานุเคราะห์และกรมกิจการผู้สูงอายุ new
ประกาศการรับสมัครจำนวน 3 รายการ จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประกาศจากสำงานธนานุเคราะห์ แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผนส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและตลาด ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครจำนวน 5 รายการ จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ,กรมทรัพยากรธรณี,กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,สำนักงาน ก.พ. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0202/ว 2370 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจากสำนักงานธนานุคราะห์ เรื่องแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักการเงินและข้อมูล สถานธนานุเคาะห์ จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่14 มิถุนายน 2565
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 3 เรื่อง จาก 1. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ อัยการสูงสุด 2. มหาวิทยาลัยมหิดล 3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ new
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที พม 0101/1594 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) เป็น saraban.otm@m-society.go.th new
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ.กาญจนบุรีที่ ศธ 04019/ว 1964 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) new
ประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ขอประชาสัมพันธ์ E-BooK ทำเนียบส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่องจาก 1.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวิตฯ กสทช. และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ อว ๕๒๐๘/ว ๗๔๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม๒๕๖๕ เรื่อง ตามสัญลักษณ์ (Logo) และเครื่องหมายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ขอประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น "๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖" new
ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้ารับทุน "โครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 18" new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศ เรื่องสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก