โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเจรจาสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (สร้างสรรค์ ใส่ใจ ได้งาน) รุ่นที่ 1

30-03-2566

พม. เปิด "โครงการเสริมพลังสตรีพิการสู่คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม"

30-03-2566

พก. ร่วมงานแถลงข่าว วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566

29-03-2566

พก. จัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2566

29-03-2566

พก. ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดบริการสำหรับบุคคลออทิสติกในระดับชุมชน จ.ขอนแก่น

28-03-2566

พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี

28-03-2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเจรจาสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (สร้างสรรค์ ใส่ใจ ได้งาน) รุ่นที่ 1

30-03-2566

พม. เปิด "โครงการเสริมพลังสตรีพิการสู่คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม"

30-03-2566

พก. ร่วมงานแถลงข่าว วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566

29-03-2566

พก. จัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2566

29-03-2566

พก. ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดบริการสำหรับบุคคลออทิสติกในระดับชุมชน จ.ขอนแก่น

28-03-2566

พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี

28-03-2566
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด "โครงการเสริมพลังสตรีพิการสู่คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม"
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบแม่ข่ายแบบ Cloud กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 3
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ครั้งที่ 2
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 2
ประกาศราคากลาง การติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ราคากลางการซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน พนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์
ประกาศ กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๓๖ อัตรา
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์
มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชปถัมภ์ฯ รับสมัครงาน
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ new
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่) new
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ รายงานผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังชายแดนใต้ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ new
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ new
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 new
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเรื่อง มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น new
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง new
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๕ เรื่อง
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ จาก 1.กรมกิจการผู้สูงอายุ 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) 4.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 5.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สภาวิศวกรแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ
ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมิลผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ new
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ new
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 new
ประสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "สร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิกด้วยโปรแกรม P้otoshop" รุ่นที่ 1 new
การศึกษาอบรม 3 หลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. new
ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 13
การฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2566