Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 3/2567

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 3/2567

20-02-2567
พก. ร่วมประชุมติตตามงานคณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมอัตลักษณ์ ในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี (กระเสียวโมเดล)

พก. ร่วมประชุมติตตามงานคณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมอัตลักษณ์ ในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี (กระเสียวโมเดล)

20-02-2567
พก. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดประชุมติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2567

พก. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดประชุมติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2567

20-02-2567
พก. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พก. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20-02-2567
พก. หารือกรมที่ดินประเด็นการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของภาครัฐ

พก. หารือกรมที่ดินประเด็นการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของภาครัฐ

19-02-2567
พก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567

พก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567

19-02-2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Media พก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินโครงการ "DEP for love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองกองทุน และส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 31 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างทำตรายาง
ประกาศประกวดราคา จ้างทำเอกสารในการจัดโครงการอบรมกระบวนการทางกฎหมายและความรู้ทางกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ และโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขอรับเง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารโครงการอบรมกระบวนการทางกฎหมายและความรู้ทางกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ และโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดโครงการอบรมกระบวนการทางกฎหมายและความรู้ทางกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ และโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (caregiver) และผ่านการอบรมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ราคากลาง จ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (ธ.ค. 66 - มี.ค. 67)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และทุกคนในสังคม
ราคากลางโครงการ Market fair เรารู้ คุณทำได้
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนานุเคราะห์เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักการเงินและข้อมูล
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ และรางวัลการประกวดภาพถ่ายคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖
ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566
📣📣พก. ขอเชิญชวน คนพิการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จดหมายข่าวสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ประจำเดือนธันวาคม 2566
ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์จำนวน 4 เรื่อง จาก 1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2.หนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3.กระทรวงแรงงาน 4.วีดีเอ เรสซิเดนซ์ แบงค็อก
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ข่าว สคบ. จำนวน ๓ เรื่อง และ อินโฟกราฟิก จำนวน ๒ เรื่อง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชาสัมพันธ์วารสารดีเอสไอ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานโครงการรวพลังชายแดนใต้ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
ประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กรสู่ Model การสร้างความยั่งยืน ในสังคมไทย
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Copyright © 2020 - 2023 DEP.go.th