Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗)

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อดำเนินการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการสำหรับปฏิบัติงานในภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักร


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 qlink