Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงาน ขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงาน ขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เพื่อจ้างเหมาดำเนินงานพนักงานขับรถยนต์ราชการสำหรับปฏิบัติงานในภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักร


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง