Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เพื่อดำเนินการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการสำหรับปฏิบัติงานในภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
ทั่วราชอาณาจักร


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง