โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แนวทางการรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0101/ว 2840 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง การรับ - ส่ง หนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง