โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่เพื่อให้การติดต่อราชการ การนำส่งหนังสือของส่วนราชการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง