โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง จาก ๑. บริษัทสตรองรูท จำกัด ๒. กรมสุขภาพจิต ๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑. บริษัทสตรองรูท จำกัด ด่วนที่สุด ที่ STR ๑๖๑๐๖๕/๐๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เปิดให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนจองสวัสดิการ์อุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ตราคาประหยัดผ่านสินเชื่อสหกรณ์

๒. กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๑๘๕๑/ว ๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเอกสาร จำนวน ๓ รายการ 

๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ อว ๖๓.๒๕/ร.ว.๑๘๒๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๙ ปี


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง