โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ เรื่อง จาก ๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๒. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๓. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๔. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ ๐๔๐๔/ว ๘๗o๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครประกวดออกแบบภาพลักษณ์ (โลโก้) และภาพเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน  

๒. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ พณ ๐๗๐๑/๒๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ยธ ๑๑๒๓/๒๕๘๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร ๑๔๐๑/๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง