โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ เรื่อง จาก ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒. สภากาชาดไทย ๓. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/ว ๑๕๕๔๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. สภากาชาดไทย ที่ ศอ.๖๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถในงาน"เทียนส่งใจ"เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี ๒๕๖๕

๓. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ สศมม ๐๐๐๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี ๒๕๖๕


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง