โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน ๓ เรื่อง จาก ๑. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กสทช. ๒. สถาบันพระปกเกล้า ๓. มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

๑. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กสทช. ด่วนที่สุด ที่ สว (กสทช) ๐๐๐๘/ (๓) ว ๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทั่ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๒. สถาบันพระปกเกล้า ที่ พป ๐๐๐๔/ว ๒๗๘๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หนังสือเรื่อง ความเชื่อมันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔ และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ที่ มสคท. ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการร่วมบริจาคเงิน


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง