โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ เรื่อง จาก ๑.สำนักงาน กสทช. ๒.การเคหะแห่งชาติ

๑. สำนักงาน กสทช. ที่ สทช ๒๑๐๘/ว ๕๗๕๐๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ 

๒. การเคหะแห่งชาติ พม ๕๑๗๕/๓๓๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดขึ้นทะเบียน เพื่อเป็นผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัยโครงการของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ ๒ 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง