โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1. หนังสือสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ที่ พกฉ 0101/ว872 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online

2. หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ 0407/ว 7607 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

3.หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ดศ (สพธอ)511.06/1280 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม MEiD Hackathon Solution for all เพื่อบริการไทยไร้รอยต่อผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง