โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ อว ๕๒๐๘/ว ๗๔๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม๒๕๖๕ เรื่อง ตามสัญลักษณ์ (Logo) และเครื่องหมายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง