โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวิตฯ กสทช. และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

1.คณะกรรมาธิการสาสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวิตฯ กสทช.  ที่ สว.(กสทช)0008/(ต)ว 520 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้ได้รับการเสนอรายชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรศัพทื และกิจการคมนาคมแห่งชาติ

2.การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ กทท.1201/1532 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เรื่องขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง