โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์การสอบประเมินความรู้ฯ ล่ามภาษามือ ประจำปี 2566 เปิดรับสมัคร 7 - 24 มีนาคม 2566

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน ประจำปี 2566 จำนวน 3 รุ่น

***สำหรับล่ามภาษามือที่บัตรประจำตัวล่ามภาษามือ หมดอายุ

รายละเอียดกำหนดการสมัคร ผ่านทางลิงค์


https://specialedu.dusit.ac.th/