โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้บุคคลซึ่งสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศบรรทุกของนั้นโอยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ฉบับใหม่ ลงวันที่ 8 พฤศจิการยน พ.ศ. 2564 จากกรมเจ้าท่า

รายละเอียดที่ 1

รายละเอียดที่ 2


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง