โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ อว 0601.05/0227 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท

2.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ อว 0601.01/พิเศษ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท

3. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร 0401.3/ว 3886 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 881
  • Total: 145.461