โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ที่ ธว 0601/ว1141 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรื่อนสามัญ

2. บริษัท กฟภ.อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ที่ EGATi 173/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0305/ว5564 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 เรื่องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านกรอกแบบรายงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

4. สถาบันรับรองคุณภาพพยาบาล (องค์กรมหาชน) ที่ สรพ 06.2/ว141 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 เรื่อง แจ้งการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง