โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ

จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ม.ป.อ.๑๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"

๒.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๓๓๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

 

สำเนาหนังสือ จำนวน2เรื่อง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง