โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0401.3/ว5313 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย

 

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง