โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 5 เรื่อง

1.แจ้งการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Single Window @Marine Department (NSW) ของกรมเจ้าท่าในด้านการแจ้งการใช้เรือไทย และการขอใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย

2.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

3.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งเรื่องการจัดข่าว สคบ. ด้านการคุ้มผู้บริโภคฯ

4.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

5.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง ฯ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง