โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน

ด้วย นางปรีดา คงแป้น ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ปรากฏคำสั่งยกเลิกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากวุฒิสภาได้เห็นชอบให้ นางปรีดา คงแป้น  ดำรงตำแหน่งการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตาม มาตรา 8 แหน่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธ์มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560  


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 498
  • Total: 123.293