โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง 1.สถาบันการศึกษาทางไกลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2.มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ศึกษารายละเอียดเรื่องที่ 1 ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/17M5iv5b85AmBsHBsOShiNNXUSn6orwH6/view?usp=sharing

ศึกษารายละเอียดเรื่องที่ 2 ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1mjmDPLs3tXgtzJV-AohU1A_P9XUB516H/view?usp=sharing