โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ฯ 2. เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง