Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จาก 1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2. สถานบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0401.3/ว 12965 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่องประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 จำนวน 3 ราย

2. สถานบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ที่ ยธ 02102/ว 1031 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ทำการแห่งใหม่


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 qlink