โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง จากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย

1.กระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (เอกสารแนบ 1)

2.กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เอกสารแนบ 2)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง