โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน ส่วนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร

สำนักงานธนานุเคราะห์ขอนำส่งประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน ส่วนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มาเพื่อประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง