โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ขอประชาสัมพันธ์ประกาสกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. เพื่อให้องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ สามารถเสนอชื่อตามได้ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2565


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง