โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565

การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565