โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ สสคท. 314/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 หากมีผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง