โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ 061 415 9374


ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 061 415 9374 Email nrcpd@dep.go.th