Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่ง พก.ที่ 132/2552 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: