Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง กำหนดวิธีการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง