โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร เทคนิคจดการประชุมและจัดรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร เทคนิคจดการประชุมและจัดรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น. ระยะเวลา 2 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง