โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง