Accessibility

Accessibility Tools

qxqx
โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)

2. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด)

3. หลักสูตรกลุ่มทหารตำรวจ

4. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

5. หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง