Accessibility

Accessibility Tools

qxqx
โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ " ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง