โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปี พก. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปี พก. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์รายงานประจำปี พก.
ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งรายงานทางการเงินของหน่วยงานให้สาธารณะได้รับทราบ
รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดทัศนคติและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง