โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

1. ผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปี 2565  รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 65) <<ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

2.ผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปี 2565 ไตรมาส 3 <<ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

3.ผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปี 2565 ไตรมาส 4 <<ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง