โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 1 ราย

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0401.3/ว 3376 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 1 ราย มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 604
  • Total: 123.395