Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP TOP NAVIGATION

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑ เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน ๓ เรื่อง

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP INTRO

DEP MAIN

๑.ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

๒.อินโฟกราฟิก จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๒.๑ เรื่อง เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ "ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ" อินโฟกราฟิกเรื่อง ๕ เรื่องต้องรู้ ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ" อินโฟกราฟิก

๒.๒ เรื่อง ส่อง ๕ สินค้าอันตรายใกล้ตัว และอินโฟกราฟิก

๒.๓เรื่อง สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้ ให้แก่หน่วยงานของท่านได้ใช้ประโยชน์และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 qlink